Bewerken van Concept

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
{{Terminologie
+
Ontwerp van een [[document]], bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.
|Term_Bron={{Term Bron
 
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
 
|Term_Bron_Omschrijving=Een '''concept''' is een:
 
 
 
Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.
 
|Term_Bron_Toelichting=Klad en concept kunnen in een eenvoudige organisatie of bij eenvoudige zaken samenvallen.
 
* Het concept kan via vele achtereenvolgende substadia tot een uiteindelijke versie komen. De versies kunnen worden onderscheiden door een nummerings- of dateringssysteem.
 
* Tot concepten worden onder meer ook gerekend doorzichtige moederexemplaren van tekeningen, calques, en de digitale versies daarvan. Deze zijn echter niet zonder meer bestemd om in het archief te worden opgenomen. Zie ook onder afdruk.
 
|Term_Bron_Relatie=Document,Klad,archief,afdruk
 
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 47.
 
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 
}}{{Term Bron
 
|Term_Bron_Titel=Terminologie voor grafische archivalia (1989)
 
|Term_Bron_Omschrijving=Een '''concept'''
 
 
 
Is een opzet van een afbeelding.
 
|Term_Bron_Relatie=Afbeelding
 
|Term_Bron_Referentie=Terminologie grafische archivalia, lemma 28.
 
|Term_Bron_Categorie=TGA-grafisch
 
}}
 
|Term_Vertaling=
 
|Term_Verwijzing=
 
}}
 
==Omschrijving==
 
 
 
===Archiefterminologie===
 
 
 
====Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)====
 
Een '''concept''' is een:
 
  
Ontwerp van een [[document]], bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.
 
  
''Toelichting''
+
'''Toelichting:'''
 
* [[Klad]] en concept kunnen in een eenvoudige organisatie of bij eenvoudige zaken samenvallen.
 
* [[Klad]] en concept kunnen in een eenvoudige organisatie of bij eenvoudige zaken samenvallen.
 
* Het concept kan via vele achtereenvolgende substadia tot een uiteindelijke versie komen. De versies kunnen worden onderscheiden door een nummerings- of dateringssysteem.
 
* Het concept kan via vele achtereenvolgende substadia tot een uiteindelijke versie komen. De versies kunnen worden onderscheiden door een nummerings- of dateringssysteem.
 
* Tot concepten worden onder meer ook gerekend doorzichtige moederexemplaren van tekeningen, calques, en de digitale versies daarvan. Deze zijn echter niet zonder meer bestemd om in het [[archief]] te worden opgenomen. Zie ook onder [[afdruk]].
 
* Tot concepten worden onder meer ook gerekend doorzichtige moederexemplaren van tekeningen, calques, en de digitale versies daarvan. Deze zijn echter niet zonder meer bestemd om in het [[archief]] te worden opgenomen. Zie ook onder [[afdruk]].
 
''Overgenomen uit''
 
[[ANV]], lemma 47.
 
 
 
====Terminologie voor grafische archivalia (1989)====
 
Een '''concept'''
 
 
Is een opzet van een [[afbeelding]].
 
 
''Overgenomen uit''
 
*[[Terminologie grafische archivalia]], lemma 28.
 
 
 
====Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)====
 
Een '''concept''' is een ontwerp van een geschrift.
 
 
''Toelichting''
 
* Deze definitie is gelijkluidend aan [[NAT]] nr. 38.
 
* Een concept geeft de tekst in een meer definitieve vorm dan het [[klad]], maar veranderingen zijn nog mogelijk.
 
* Is de concept-tekst eenmaal goedgekeurd of vastgesteld, dan schrijft men deze soms in zijn uiteindelijke versie opnieuw uit. Aldus ontstaat naast het concept de [[minuut]]. Vaak echter blijft dit nogmaals overschrijven achterweg: het concept wordt dan tot minuut.
 
 
''Overgenomen uit''
 
*[[Lexicon]], lemma 95.
 
 
 
====Nederlandse Archiefterminologie (1962)====
 
Een '''concept''' is een ontwerp van een geschrift.
 
 
''Toelichting''
 
* Handleiding § 89: "Bij [[resolutie]]s en [[notulen]] onderscheide men: (a. het klad;) b. het concept. Dit is het stuk, na de vergadering opgemaakt, maar niet goedgekeurd; ...".
 
* Handleiding § 90: "Bij [[rekening]]en onderscheide men: a. het concept, d.i. de nog niet goedgekeurde rekening; ...".
 
* Handleiding § 91: "Bij [[akte]]n onderscheide men: a. het concept, d.i. de nog niet vastgestelde akte; ...".
 
* Allerlei andere typen van archiefbescheiden kunnen eveneens in concept voorkomen.
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[NAT]], lemma 38.
 
 
 
====Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)====
 
Bij [[resolutie]]s en [[notulen]] onderscheide men:
 
* a. het [[klad]] of [[memoriaal]]. Dit wordt tijdens de vergadering zelve opgemaakt;
 
* b. het '''concept'''. Dit is het [[stuk]], na de vergadering opgemaakt, maar niet goedgekeurd;
 
* c. de [[minuut]] of [[lap]]. Dit is het stuk, gelijk het door de vergadering is vastgesteld;
 
* d. het [[net]]. Dit is een afschrift der minuut, bestemd om onder het college, waarvan het de resoluties of notulen bevat, te blijven berusten;
 
* e. [[afschrift]]en.
 
 
''Toelichting''
 
* In den regel doorloopen [[resolutie]]s en [[notulen]] tot en met hare definitieve vaststelling drie phasen. Op de vergadering zelve wordt door den daarmede belasten ambtenaar eene korte aanteekening van het verhandelde gemaakt ([[klad]] of [[memoriaal]]); daarna worden door dien beambte de resoluties of notulen meer uitgewerkt neergeschreven ('''concept'''); eindelijk wordt dit stuk, al of niet gewijzigd, in de volgende vergadering vastgesteld ([[minuut]] of [[lap]]).
 
* Hier zij er aan herinnerd, dat de vaststelling der [[resolutie]]s of [[notulen]] vroeger in den regel niet geschiedde door onderteekening van voorzitter en secretaris. Het onderscheid tusschen concept en [[minuut]] is dus niet hierin te vinden, dat de eerste niet, en de tweede wel was geteekend.
 
* Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: [[memoriaal]] en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna [[minuut]] is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
 
* Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot [[minuut]] te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien.
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[Handleiding]], § 89.
 
----
 
Bij [[rekening]]en onderscheide men :
 
* a. het '''concept''', d.i. de nog niet goedgekeurde rekening;
 
* b. de afgehoorde rekening;
 
* c. andere, al of niet authentieke, [[afschrift]]en.
 
 
''Toelichting''
 
* Rekeningen worden door den rekenplichtigen ambtenaar ontworpen. De door hem ontworpen, maar nog niet goedgekeurde rekening wordt het '''concept''' genoemd. Daarna wordt de rekening door het college of de ambtenaren, met de afhooring belast, onderzocht en in den regel weinig of niet gewijzigd goedgekeurd, waarvan blijkt door eene onder de rekening gestelde verklaring, onderteekend door degenen, die met de afhooring belast zijn geweest.
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[Handleiding]], § 90.
 
----
 
Bij [[akte]]n onderscheide men:
 
* a. het '''concept''', d. i. de nog niet vastgestelde akte;
 
* b. de [[minuut]], d.i. de akte, zooals zij is vastgesteld;
 
* c. de [[grosse]], d. i. de akte, die bestemd is om aan partijen te worden afgegeven.
 
 
''Toelichting''
 
* Eene dergelijke onderscheiding als gemaakt is tusschen de verschillende phasen, waarin [[resolutie]]s en [[rekening]]en achtereenvolgens verkeeren, is ook te maken voor de akten. De niet vastgestelde [[akte]] heel de '''concept-akte''', evenals boven van concept-resoluties en concept-rekeningen is gesproken.
 
* Het concept wordt dikwijls niet opgesteld door dengeen, van wien de akte uitgaat, maar door een hem ondergeschikten beambte, soms ook door dengene, aan wien de akte moet worden uitgereikt. De geconcipieerde akte wordt dan onderworpen aan de goedkeuring van het college, den bestuurder of den ambtenaar, van wien de akte moet uitgaan; deze brengt er zoo noodig veranderingen in aan en stelt de akte vast. De vastgestelde akte wordt de minuut genoemd.
 
* De verschillende phasen, die hier voor eene akte zijn medegedeeld, komen bij alle uitgaande stukken voor, bij brieven even goed als bij akten: men spreekt van een '''concept-brief''' en van de minuut van een [[brief]].
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[Handleiding]], § 91.
 
 
 
==Relaties==
 
 
 
==Externe verwijzingen==
 
  
  
==Voorbeeld==
+
==Vermeldingen in andere bronnen==
  
[[Categorie:Terminologie]]
+
Den Teuling, ''Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen'', lemma 47.
[[Categorie:Beschrijvingselementen]]
 
[[Categorie:Ontwikkelingsstadium]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 
[[Categorie:TGA-grafisch]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: