Bewerken van Resolutiestelsel

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
{{Terminologie
 
|Term_Bron={{Term Bron
 
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
 
|Term_Bron_Omschrijving=Het ordeningsstelsel waarbij het belangrijkste deel van de archiefstukken anders dan resoluties als bijlagen tot de resoluties is geordend heet een '''resolutiestelsel'''.
 
|Term_Bron_Relatie=Ordeningsstelsel , Archiefstuk, Resolutie, Bijlage
 
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 77.
 
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 
}}
 
|Term_Vertaling=
 
|Term_Verwijzing=
 
}}
 
 
==Omschrijving==
 
==Omschrijving==
  
Regel 48: Regel 37:
 
* De stelling is een rechtstreeksch uitvloeisel van hetgeen in §16 is uiteengezet. Immers als de indeeling van een archief berust op zijne oude organisatie, dan is het zaak in de eerste plaats de [[serie|serieën]], die ons de hoofdlijnen van den bouw van het [[archief]] doen kennen, te herstellen. Eene toelichting tot enkele in de stelling gebezigde termen zal dit, naar wij vertrouwen, volkomen duidelijk maken.
 
* De stelling is een rechtstreeksch uitvloeisel van hetgeen in §16 is uiteengezet. Immers als de indeeling van een archief berust op zijne oude organisatie, dan is het zaak in de eerste plaats de [[serie|serieën]], die ons de hoofdlijnen van den bouw van het [[archief]] doen kennen, te herstellen. Eene toelichting tot enkele in de stelling gebezigde termen zal dit, naar wij vertrouwen, volkomen duidelijk maken.
 
* De ''[[serie]]ën'' vormen de hoofdlijnen van het [[archief]], zegt de stelling. Intusschen zij hier opgemerkt, dat met eene [[serie]] gelijk te stellen is een enkel [[deel]], bestemd om het eerste eener serie te worden, maar dat door toevallige omstandigheden alleen is blijven staan, b.v. omdat het bestuur of de commissie werd ontbonden, voordat het [[deel]] was gevuld. Daarentegen geven de [[resolutie|resolutiën]], [[protocol]]len, [[rekening]]en enz., die geene [[serie]]ën vormen of bestemd waren te vormen, de hoofdlijnen van een [[archief]] niet aan; diergelijke losse [[stuk]]ken papier of losse [[deel]]en behooren volgens §25 behandeld te worden.
 
* De ''[[serie]]ën'' vormen de hoofdlijnen van het [[archief]], zegt de stelling. Intusschen zij hier opgemerkt, dat met eene [[serie]] gelijk te stellen is een enkel [[deel]], bestemd om het eerste eener serie te worden, maar dat door toevallige omstandigheden alleen is blijven staan, b.v. omdat het bestuur of de commissie werd ontbonden, voordat het [[deel]] was gevuld. Daarentegen geven de [[resolutie|resolutiën]], [[protocol]]len, [[rekening]]en enz., die geene [[serie]]ën vormen of bestemd waren te vormen, de hoofdlijnen van een [[archief]] niet aan; diergelijke losse [[stuk]]ken papier of losse [[deel]]en behooren volgens §25 behandeld te worden.
* In den regel vormen de [[deel]]en met [[resolutie|resolutiën]] de hoofdserie van een [[archief]], niet altijd echter. In archieven van kleine waterschappen b.v. is het de gemeenelands[[rekening]], die op de jaarvergadering wordt afgehoord, die den kern van het [[archief]] vormt; de [[resolutie|resolutiën]] worden òf achter deze [[rekening]] geregistreerd òf (indien zij op latere vergaderingen werden genomen) geschreven op losse bladen, die dan met al wat op de resolutiën betrekking had of er uit voortvloeide een [[dossier]] vormden. Niet de [[resolutie|resolutiën]], maar de [[rekening]]en vormen dus in dit geval het geraamte van het [[archief]], waaromheen alle andere stukken (niet alleen de [[acquitten]]) moeten worden gegroepeerd. Sterker nog komt dit uit, indien men ''twee'' [[serie]]ën waterschaps[[rekening]]en vindt, wier aanwezigheid het dan noodig maakt de [[stuk]]ken betreffende de gemeenelandswerken tot twee [[rubriek]]en te brengen, al naarmate de kosten daarvan in eene der [[serie]]ën werden verantwoord. Doch ook waar, zooals over het algemeen werkelijk het geval is, de [[resolutie|resolutiën]] de ruggegraat van het geraamte vormen, daar is met die ruggegraat zelden of nooit het geraamte geheel compleet. Het komt voor, dat een bestuur twee of meer parallel loopende [[serie]]ën resolutiën aanlegt; in dit geval geven die ''twee'' serieën den bouw van het [[archief]] aan. Indien evenwel een bestuur op den inval kwam, de resolutiën in één [[deel]] te boeken, maar de [[bijlage]]n in twee of meer serieën te verdeelen, dan zouden in dit geval de [[lias]]sen der inkomende en uitgaande [[stuk]]ken denzelfden dienst bewijzen, dien in het eerste geval de twee serieën [[resolutie|resolutiën]] hadden verricht.
+
* In den regel vormen de [[deel]]en met [[resolutie|resolutiën]] de hoofdserie van een [[archief]], niet altijd echter. In archieven van kleine waterschappen b.v. is het de gemeenelands[[rekening]], die op de jaarvergadering wordt afgehoord, die den kern van het [[archief]] vormt; de [[resolutie|resolutiën]] worden òf achter deze [[rekening]] geregistreerd òf (indien zij op latere vergaderingen werden genomen) geschreven op losse bladen, die dan met al wat op de resolutiën betrekking had of er uit voortvloeide een [[dossier]] vormden. Niet de [[resolutie|resolutiën]], maar de [[rekening]]en vormen dus in dit geval het geraamte van het [[archief]], waaromheen alle andere stukken (niet alleen de [[acquit]]ten) moeten worden gegroepeerd. Sterker nog komt dit uit, indien men ''twee'' [[serie]]ën waterschaps[[rekening]]en vindt, wier aanwezigheid het dan noodig maakt de [[stuk]]ken betreffende de gemeenelandswerken tot twee [[rubriek]]en te brengen, al naarmate de kosten daarvan in eene der [[serie]]ën werden verantwoord. Doch ook waar, zooals over het algemeen werkelijk het geval is, de [[resolutie|resolutiën]] de ruggegraat van het geraamte vormen, daar is met die ruggegraat zelden of nooit het geraamte geheel compleet. Het komt voor, dat een bestuur twee of meer parallel loopende [[serie]]ën resolutiën aanlegt; in dit geval geven die ''twee'' serieën den bouw van het [[archief]] aan. Indien evenwel een bestuur op den inval kwam, de resolutiën in één [[deel]] te boeken, maar de [[bijlage]]n in twee of meer serieën te verdeelen, dan zouden in dit geval de [[lias]]sen der inkomende en uitgaande [[stuk]]ken denzelfden dienst bewijzen, dien in het eerste geval de twee serieën [[resolutie|resolutiën]] hadden verricht.
 
* De stelling zegt, dat de [[serie]]ën [[stuk]]ken, ''die sedert hunne opneming in het [[archief]] in [[band]]en, [[lias]]sen of [[pak]]ken zijn vereenigd'', het geraamte van het archief vormen, en sluit daarmede het ook reeds in §16 bestreden beginsel uit, dat de organisatie van het bestuur, ook al valt die niet samen met de oorspronkelijke organisatie van het archief bij de regeling den doorslag moet geven: niet de theoretische overweging, dat het bestuur der gemeenschap vroeger zoo en niet anders was georganiseerd, maar de praktische overweging, dat het [[archief]] eenmaal in bepaalde vormen is vastgelegd, moet de aan te brengen organisatie van het archief determineeren.
 
* De stelling zegt, dat de [[serie]]ën [[stuk]]ken, ''die sedert hunne opneming in het [[archief]] in [[band]]en, [[lias]]sen of [[pak]]ken zijn vereenigd'', het geraamte van het archief vormen, en sluit daarmede het ook reeds in §16 bestreden beginsel uit, dat de organisatie van het bestuur, ook al valt die niet samen met de oorspronkelijke organisatie van het archief bij de regeling den doorslag moet geven: niet de theoretische overweging, dat het bestuur der gemeenschap vroeger zoo en niet anders was georganiseerd, maar de praktische overweging, dat het [[archief]] eenmaal in bepaalde vormen is vastgelegd, moet de aan te brengen organisatie van het archief determineeren.
 
* ''Het geraamte van het [[archief]]''. (Gerippe). Deze uitdrukking is gekozen, omdat daaruit duidelijk blijkt zoowel dat een archief is een organisch geheel, als dat de hoofdlijnen, waarnaar het archief moet worden gereconstrueerd, onveranderlijk zijn. Daaruit volgt nu echter in geenen deele, dat de archivaris de vrijheid zou missen de fouten te herstellen door onervaren secretarissen in afwijking van de inrichting van het bestuur, in den bouw van het archief aangebracht. Integendeel: de [[archivaris]] handelt met het archief zooals de palaeontoloog met de beenderen van een voorwereldlijk dier: hij tracht uit die beenderen het geraamte van het dier weder in elkaar te zetten. Wil hij zich echter eene voorstelling vormen van het dier, welks gebeente hij weder heeft vereenigd, dan gaat hij wel nauwkeurig in het algemeen den bouw van het lichaam en den vorm der beenderen na, maar hij houdt geene rekening met de toevallige omstandigheid, dat b.v. een poot van het dier tengevolge van een breuk is kromgegroeid of dat een der ribben ontbreekt. Zoo mag ook de archivaris, indien hij eenmaal het [[archief]] weder in zijn ouden toestand heeft gereconstrueerd, kleine afwijkingen in den bouw herstellen, die het gebruik van het archief bemoeilijken zouden en die te wijten zijn aan de onnadenkendheid van opvolgende secretarissen. Doch slechts onder twee voorwaarden : 1º. de archivaris geve zich rekenschap, dat door de verplaatsing geene andere fouten ontstaan ; 2º. de archivaris moet zich zeer bepaald rekenschap geven, dat er niet vopr de schijnbaar verkeerde plaatsing van het stuk eene goede reden heeft bestaan (resp. de palaeontoloog mag alleen dan verbeteren, als hij daardoor recht laat wedervaren aan de natuur van het organisme zelf)." (Zie hierover § 18.)
 
* ''Het geraamte van het [[archief]]''. (Gerippe). Deze uitdrukking is gekozen, omdat daaruit duidelijk blijkt zoowel dat een archief is een organisch geheel, als dat de hoofdlijnen, waarnaar het archief moet worden gereconstrueerd, onveranderlijk zijn. Daaruit volgt nu echter in geenen deele, dat de archivaris de vrijheid zou missen de fouten te herstellen door onervaren secretarissen in afwijking van de inrichting van het bestuur, in den bouw van het archief aangebracht. Integendeel: de [[archivaris]] handelt met het archief zooals de palaeontoloog met de beenderen van een voorwereldlijk dier: hij tracht uit die beenderen het geraamte van het dier weder in elkaar te zetten. Wil hij zich echter eene voorstelling vormen van het dier, welks gebeente hij weder heeft vereenigd, dan gaat hij wel nauwkeurig in het algemeen den bouw van het lichaam en den vorm der beenderen na, maar hij houdt geene rekening met de toevallige omstandigheid, dat b.v. een poot van het dier tengevolge van een breuk is kromgegroeid of dat een der ribben ontbreekt. Zoo mag ook de archivaris, indien hij eenmaal het [[archief]] weder in zijn ouden toestand heeft gereconstrueerd, kleine afwijkingen in den bouw herstellen, die het gebruik van het archief bemoeilijken zouden en die te wijten zijn aan de onnadenkendheid van opvolgende secretarissen. Doch slechts onder twee voorwaarden : 1º. de archivaris geve zich rekenschap, dat door de verplaatsing geene andere fouten ontstaan ; 2º. de archivaris moet zich zeer bepaald rekenschap geven, dat er niet vopr de schijnbaar verkeerde plaatsing van het stuk eene goede reden heeft bestaan (resp. de palaeontoloog mag alleen dan verbeteren, als hij daardoor recht laat wedervaren aan de natuur van het organisme zelf)." (Zie hierover § 18.)
* "Ook in een ander opzicht gelijkt de [[archivaris]] op den palaeontoloog: beiden kunnen slechts een bepaalden stand van het gereconstrueerde organisme teruggegeven, terwijl het organisme bij zijn leven telkens een anderen stand aannam. Indien dus opvolgende secretarissen op den duur in onderdeelen niet nauwkeurig hetzelfde [[ordeningsstelsel|systeem van organisatie]] hebben gevolgd, dan is de archivaris, die slechts ééne bepaalde organisatie in zijn [[archiefinventaris|inventaris]] kan teruggeven, vrij die afwijkingen te normaliseeren. Zoo kan het wenschelijk zijn, verschillende losse stukken, over hetzelfde onderwerp, maar uit verschillende tijden, in één [[nummer|nommer]] bijeen te brengen; de secretaris, die het jongste [[stuk]] afzonderlijk bewaarde, zou dit toch zonder twijfel bij het oudere hebben gevoegd, dat zijn voorganger eveneens afzonderlijk had laten liggen, indien het bestaan daarvan hem bekend was geweest." (Zie hierover § 31.)
+
* "Ook in een ander opzicht gelijkt de [[archivaris]] op den palaeontoloog: beiden kunnen slechts een bepaalden stand van het gereconstrueerde organisme teruggegeven, terwijl het organisme bij zijn leven telkens een anderen stand aannam. Indien dus opvolgende secretarissen op den duur in onderdeelen niet nauwkeurig hetzelfde [[ordeningsstelsel|systeem van organisatie]] hebben gevolgd, dan is de archivaris, die slechts ééne bepaalde organisatie in zijn inventaris kan teruggeven, vrij die afwijkingen te normaliseeren. Zoo kan het wenschelijk zijn, verschillende losse stukken, over hetzelfde onderwerp, maar uit verschillende tijden, in één [[nummer|nommer]] bijeen te brengen; de secretaris, die het jongste [[stuk]] afzonderlijk bewaarde, zou dit toch zonder twijfel bij het oudere hebben gevoegd, dat zijn voorganger eveneens afzonderlijk had laten liggen, indien het bestaan daarvan hem bekend was geweest." (Zie hierover § 31.)
  
  
Regel 71: Regel 60:
  
 
==Voorbeeld==
 
==Voorbeeld==
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: