Bewerken van Structuurbeginsel

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 37: Regel 37:
 
''Toelichting''
 
''Toelichting''
 
* De [[Handleiding]] gaat uit van zogeheten ''respect des fonds'', dat wil zeggen, van de gedachte, dat elk [[archief]] als een eigen, historisch gegroeide eenheid behoort te worden geëerbiedigd. In directe samenhang hiermee staat de eis, dat ook de historisch bepaalde, eigen structuur of opbouw van een [[archief]] behoort te worden gerespecteerd. Anders gezegd: het historisch gegroeide, eigen [[ordeningsstelsel|systeem van ordening]] binnen een [[archief]], in de wandeling de [[oude orde]] genoemd, mag niet door een aan dat [[archief]] vreemde systematiek worden verstoord.
 
* De [[Handleiding]] gaat uit van zogeheten ''respect des fonds'', dat wil zeggen, van de gedachte, dat elk [[archief]] als een eigen, historisch gegroeide eenheid behoort te worden geëerbiedigd. In directe samenhang hiermee staat de eis, dat ook de historisch bepaalde, eigen structuur of opbouw van een [[archief]] behoort te worden gerespecteerd. Anders gezegd: het historisch gegroeide, eigen [[ordeningsstelsel|systeem van ordening]] binnen een [[archief]], in de wandeling de [[oude orde]] genoemd, mag niet door een aan dat [[archief]] vreemde systematiek worden verstoord.
* Integendeel, men dient in voorkomende gevallen de oorspronkelijke structuur zo mogelijk te herstellen. Deze laatste eis mag echter ''niet zo eng worden opgevat, dat een archiefordening aan de hand van dit beginsel niet meer zijn dan herstel van de oorspronkelijke orde. Er blijft ruimte voor correcties een aanvullende ordening in de stijl van de historisch bepaalde structuur'' (toelichting op [[NAT]] nr. 85 [[archiefinventaris|inventaris]]). Verbeteringen mogen derhalve worden aangebracht, mits in overeenstemming met de leidende gedachte, welke aan die structuur ten grondslag ligt.
+
* Integendeel, men dient in voorkomende gevallen de oorspronkelijke structuur zo mogelijk te herstellen. Deze laatste eis mag echter ''niet zo eng worden opgevat, dat een archiefordening aan de hand van dit beginsel niet meer zijn dan herstel van de oorspronkelijke orde. Er blijft ruimte voor correcties een aanvullende ordening in de stijl van de historisch bepaalde structuur'' (toelichting op [[NAT]] nr. 85 [[inventaris]]). Verbeteringen mogen derhalve worden aangebracht, mits in overeenstemming met de leidende gedachte, welke aan die structuur ten grondslag ligt.
 
* Mogelijk is, dat men binnen een [[archief]] meer dan één [[oude orde]] aantreft, die tegelijk of na elkaar zijn aangebracht. De structuur van het geheel wordt dan mede bepaald door de wijze, waarop deze [[ordening]]en met elkaar tot één systeem gecombineerd zijn.
 
* Mogelijk is, dat men binnen een [[archief]] meer dan één [[oude orde]] aantreft, die tegelijk of na elkaar zijn aangebracht. De structuur van het geheel wordt dan mede bepaald door de wijze, waarop deze [[ordening]]en met elkaar tot één systeem gecombineerd zijn.
 
* Ontbreekt echter een dergelijk systeem, dan zal men moeten kiezen voor één van de aanwezige [[oude orde]]n. Meestal kiest men in een dergelijk geval voor de laatst aangebrachte orde of voor die, welke in het [[archief]] overheerst.
 
* Ontbreekt echter een dergelijk systeem, dan zal men moeten kiezen voor één van de aanwezige [[oude orde]]n. Meestal kiest men in een dergelijk geval voor de laatst aangebrachte orde of voor die, welke in het [[archief]] overheerst.
Regel 65: Regel 65:
 
* Wij zagen zooeven, dat eene systematische indeeling van het [[archief]] de meeste aanbeveling verdient. De vraag is nu echter, volgens welk systeem moet het archief worden geordend? Twee systemen komen in aanmerking. Het eerste systeem neemt aan verschillende willekeurig vastgestelde [[rubriek]]en (b.v. ''Bestuur'', ''Finantiën'', ''Armwezen'' enz.), overeenkomende met de rubrieken, die gewoonlijk voorkomen in den [[catalogus]] eener bibliotheek. Het andere systeem daarentegen stelt geene willekeurige [[rubriek]]en vast, maar alleen die, welke worden aangegeven door den aard en de inrichting van het archief zelf, namelijk rubrieken, overeenkomende met de verschillende takken van het bestuur, waarvan het archief afkomstig is.
 
* Wij zagen zooeven, dat eene systematische indeeling van het [[archief]] de meeste aanbeveling verdient. De vraag is nu echter, volgens welk systeem moet het archief worden geordend? Twee systemen komen in aanmerking. Het eerste systeem neemt aan verschillende willekeurig vastgestelde [[rubriek]]en (b.v. ''Bestuur'', ''Finantiën'', ''Armwezen'' enz.), overeenkomende met de rubrieken, die gewoonlijk voorkomen in den [[catalogus]] eener bibliotheek. Het andere systeem daarentegen stelt geene willekeurige [[rubriek]]en vast, maar alleen die, welke worden aangegeven door den aard en de inrichting van het archief zelf, namelijk rubrieken, overeenkomende met de verschillende takken van het bestuur, waarvan het archief afkomstig is.
 
* De twee systemen schijnen oppervlakkig soms slechts te verschillen in de namen der [[rubriek]]en: aan de [[afdelingen|afdeeling]] ''Bestuur'' van het eene systeem schijnt in het andere te beantwoorden het ''Archief van den raad'', aan de afdeeling ''Finantiën'' het ''Archief der finantiekamer'', aan de afdeeling ''Armwezen'' het ''Archief der Aalmoezenierskamer''. Maar die overeenstemming is slechts schijn. Allereerst zullen er tal van [[rubriek]]en van het eerste systeem in het tweede ontbreken, b.v, de afdeelingen ''Kerkelijke zaken'' en ''Geneeskundige dienst'', omdat voor deze onderwerpen gewoonlijk geen afzonderlijk bestuursorgaan was geschapen. Maar ook de schijnbaar met elkander overeenkomende [[afdelingen|afdeelingen]] van beide systemen zullen nooit hetzelfde bevatten.
 
* De twee systemen schijnen oppervlakkig soms slechts te verschillen in de namen der [[rubriek]]en: aan de [[afdelingen|afdeeling]] ''Bestuur'' van het eene systeem schijnt in het andere te beantwoorden het ''Archief van den raad'', aan de afdeeling ''Finantiën'' het ''Archief der finantiekamer'', aan de afdeeling ''Armwezen'' het ''Archief der Aalmoezenierskamer''. Maar die overeenstemming is slechts schijn. Allereerst zullen er tal van [[rubriek]]en van het eerste systeem in het tweede ontbreken, b.v, de afdeelingen ''Kerkelijke zaken'' en ''Geneeskundige dienst'', omdat voor deze onderwerpen gewoonlijk geen afzonderlijk bestuursorgaan was geschapen. Maar ook de schijnbaar met elkander overeenkomende [[afdelingen|afdeelingen]] van beide systemen zullen nooit hetzelfde bevatten.
* Ontleenen wij een paar voorbeelden aan het [[archief]] der stad Utrecht. De [[rubriek]] ''Finantiën'' zal aan de eene zijde veel meer bevatten dan de rubriek ''Finantiekamer'', daar zij niet alleen opneemt de finantiëele [[stuk]]ken, behandeld door de Finantiekamer, maar bovendien de veel talrijker stukken, behandeld door den Raad zelfs zij zal aan de andere zijde veel minder bevatten, daar de Finantiekamer niet alleen het beheer der finantiën had, maar ook was belast met de zorg voor de publieke werken, een tijd lang ook voor de inkwartiering, zoodat haar archief tal van stukken bevat, die het andere systeem zou rangschikken onder ''Publieke werken'' en ''Militaire zaken''. Sterker voorbeeld nog levers het armwezen, dat te Utrecht was verdeeld tusschen de Aalmoezenierskamer en de Ambachtskamer, welke laatste werd onderhouden door uitkeeringen, gedaan door de tappers, de parochiekerken, de voerlieden, de portiers der stadspoorten en de neringdoenden in de buitengerechten. Terwijl dus in een volgens het tweede systeem ingerichten [[archiefinventaris|inventaris]] de [[rubriek]] ''Armwezen'' in twee afdeelingen zou uiteenvallen, zouden de stukken betreffende de bedoelde uitkeeringen moeten worden ondergebracht in tal van andere rubrieken (''Nijverheid'', ''Kerkelijke zaken'' enz.), waar zij een zeer onbevredigend geheel zouden leveren.
+
* Ontleenen wij een paar voorbeelden aan het [[archief]] der stad Utrecht. De [[rubriek]] ''Finantiën'' zal aan de eene zijde veel meer bevatten dan de rubriek ''Finantiekamer'', daar zij niet alleen opneemt de finantiëele [[stuk]]ken, behandeld door de Finantiekamer, maar bovendien de veel talrijker stukken, behandeld door den Raad zelfs zij zal aan de andere zijde veel minder bevatten, daar de Finantiekamer niet alleen het beheer der finantiën had, maar ook was belast met de zorg voor de publieke werken, een tijd lang ook voor de inkwartiering, zoodat haar archief tal van stukken bevat, die het andere systeem zou rangschikken onder ''Publieke werken'' en ''Militaire zaken''. Sterker voorbeeld nog levers het armwezen, dat te Utrecht was verdeeld tusschen de Aalmoezenierskamer en de Ambachtskamer, welke laatste werd onderhouden door uitkeeringen, gedaan door de tappers, de parochiekerken, de voerlieden, de portiers der stadspoorten en de neringdoenden in de buitengerechten. Terwijl dus in een volgens het tweede systeem ingerichten [[inventaris]] de [[rubriek]] ''Armwezen'' in twee afdeelingen zou uiteenvallen, zouden de stukken betreffende de bedoelde uitkeeringen moeten worden ondergebracht in tal van andere rubrieken (''Nijverheid'', ''Kerkelijke zaken'' enz.), waar zij een zeer onbevredigend geheel zouden leveren.
 
* Het aangevoerde is meer dan voldoende om te bewijzen, dat de beide systemen geheel in aard verschillen, en dat men dus tusschen beide moet kiezen.
 
* Het aangevoerde is meer dan voldoende om te bewijzen, dat de beide systemen geheel in aard verschillen, en dat men dus tusschen beide moet kiezen.
 
* Het eerste systeem heeft één onmiskenbaar voordeel: het schijnt den bezoeker van het [[archief]] in staat te stellen om dadelijk zonder moeite te weten, in welke rubriek hij het stuk of de stukken over een bepaald onderwerp, dat hem belang inboezemt, zal vinden. Doch dit voordeel, hoe groot ook, is niet afdoende. Het systeem neemt [[rubriek]]en aan, vreemd aan het archief en zijne inrichting. Evenzoo zou men eene bibliotheek kunnen rangschikken volgens de soorten der banden of volgens de watermerken van het papier en zoodoende aan de onderzoekers der geschiedenis van het bindwerk en van het papier werkelijk een grooten dienst bewijzen, maar ten koste van de veel talrijker onderzoekers, die den inhoud van het boek wenschen te raadplegen. De straf van het wringen van het archief in een vreemd keurslijf blijft dan ook niet uit: terwijl het systeem den onderzoeker in het archief aan de eene zijde voorthelpt door hem aanstonds de [[afdelingen|afdeeling]] aan te wijzen, die hij moet raadplegen, brengt het hem aan de andere zijde van den weg. Heeft hij b.v. met behulp van den [[index]] gevonden, wanneer de [[resolutie|resolutiën]] van het bestuur iets over het door hem behandeld [[onderwerp]] bevatten (en dit is in alle gevallen de aangewezen weg om het onderzoek te beginnen), dan kan hij niet zonder een ingewikkeld onderzoek ontdekken, waar de bij die [[notulen]] behoorende [[brief|brieven]] en andere [[stuk]]ken berusten, die juist voor hem van het meeste gewicht zullen zijn.
 
* Het eerste systeem heeft één onmiskenbaar voordeel: het schijnt den bezoeker van het [[archief]] in staat te stellen om dadelijk zonder moeite te weten, in welke rubriek hij het stuk of de stukken over een bepaald onderwerp, dat hem belang inboezemt, zal vinden. Doch dit voordeel, hoe groot ook, is niet afdoende. Het systeem neemt [[rubriek]]en aan, vreemd aan het archief en zijne inrichting. Evenzoo zou men eene bibliotheek kunnen rangschikken volgens de soorten der banden of volgens de watermerken van het papier en zoodoende aan de onderzoekers der geschiedenis van het bindwerk en van het papier werkelijk een grooten dienst bewijzen, maar ten koste van de veel talrijker onderzoekers, die den inhoud van het boek wenschen te raadplegen. De straf van het wringen van het archief in een vreemd keurslijf blijft dan ook niet uit: terwijl het systeem den onderzoeker in het archief aan de eene zijde voorthelpt door hem aanstonds de [[afdelingen|afdeeling]] aan te wijzen, die hij moet raadplegen, brengt het hem aan de andere zijde van den weg. Heeft hij b.v. met behulp van den [[index]] gevonden, wanneer de [[resolutie|resolutiën]] van het bestuur iets over het door hem behandeld [[onderwerp]] bevatten (en dit is in alle gevallen de aangewezen weg om het onderzoek te beginnen), dan kan hij niet zonder een ingewikkeld onderzoek ontdekken, waar de bij die [[notulen]] behoorende [[brief|brieven]] en andere [[stuk]]ken berusten, die juist voor hem van het meeste gewicht zullen zijn.
Regel 73: Regel 73:
 
* Bij de behandeling der stelling door de Vereeniging van [[archivaris]]sen deed zich een punt van verschil voor. "Was het wel juist", vroeg men, "om de [[ordening]] van het archief te doen afhangen van de soms gebrekkige [[oude orde|oude organisatie]] van het archief, ook wanneer min ervarene secretarissen eene organisatie hadden aangebracht, niet overeenkomende met de organisatie van het bestuur ? Was het niet juister zich geheel te houden aan de organisatie van dat bestuur zelf, dat toch de leidraad was geweest voor de organisatie van het archief ?" Geantwoord werd: "Niet de organisatie van het bestuur, maar die van het archief moet den doorslag geven. Het is nauwelijks denkbaar, dat zelfs de onervarenste klerk eene regeling zal hebben aangebracht, die in hoofdzaken strijdt met de inrichting van het bestuur: het was toch eenvoudig ondoenlijk, om op den duur de stukken, ingekomen bij verschillende zelfstandige takken van bestuur, te vereenigen. Doch mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan is het toch nog deze regeling, die den doorslag voor de nieuwe regeling moet geven. Want het is niet ons doel, langs theoretischen weg eene organisatie van het archief te verkrijgen, die overeenkomt met de oude bestuursorganisatie. Die bestuursorganisatie is ons betrekkelijk onverschillig en wij zouden wellicht niet op de gedachte zijn gekomen, die als leidraad aan te nemen voor de organisatie van ons archief, indien wij daartoe niet feitelijk waren gedwongen. Gedwongen juist door de organisatie van het archief, die eenmaal in hoofdtrekken door het feit van de vereeniging der bijeenbehoorende stukken in [[band]]en, [[lias]]sen en [[dossier]]s onveranderlijk is vastgesteld, en waarbij wij ons dus goedschiks of kwaadschiks hebben neder te leggen." Na deze toelichting bekrachtigde de vergadering de stelling.
 
* Bij de behandeling der stelling door de Vereeniging van [[archivaris]]sen deed zich een punt van verschil voor. "Was het wel juist", vroeg men, "om de [[ordening]] van het archief te doen afhangen van de soms gebrekkige [[oude orde|oude organisatie]] van het archief, ook wanneer min ervarene secretarissen eene organisatie hadden aangebracht, niet overeenkomende met de organisatie van het bestuur ? Was het niet juister zich geheel te houden aan de organisatie van dat bestuur zelf, dat toch de leidraad was geweest voor de organisatie van het archief ?" Geantwoord werd: "Niet de organisatie van het bestuur, maar die van het archief moet den doorslag geven. Het is nauwelijks denkbaar, dat zelfs de onervarenste klerk eene regeling zal hebben aangebracht, die in hoofdzaken strijdt met de inrichting van het bestuur: het was toch eenvoudig ondoenlijk, om op den duur de stukken, ingekomen bij verschillende zelfstandige takken van bestuur, te vereenigen. Doch mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan is het toch nog deze regeling, die den doorslag voor de nieuwe regeling moet geven. Want het is niet ons doel, langs theoretischen weg eene organisatie van het archief te verkrijgen, die overeenkomt met de oude bestuursorganisatie. Die bestuursorganisatie is ons betrekkelijk onverschillig en wij zouden wellicht niet op de gedachte zijn gekomen, die als leidraad aan te nemen voor de organisatie van ons archief, indien wij daartoe niet feitelijk waren gedwongen. Gedwongen juist door de organisatie van het archief, die eenmaal in hoofdtrekken door het feit van de vereeniging der bijeenbehoorende stukken in [[band]]en, [[lias]]sen en [[dossier]]s onveranderlijk is vastgesteld, en waarbij wij ons dus goedschiks of kwaadschiks hebben neder te leggen." Na deze toelichting bekrachtigde de vergadering de stelling.
 
* Het is niet zonder voldoening, dat wij kunnen constateeren, dat het boven geschetste [[ordeningsstelsel|systeem van indeeling]], dat ons door de ervaring als het eenig juiste, het eenig mogelijke is aan de hand gedaan, geheel onafhankelijk van onze meening is aanbevolen door vakgenooten binnen en buiten de grenzen van ons vaderland, op wier oordeel wij prijs stellen. De Utrechtsche provinciale archivaris Dr. Vermeulen verklaarde reeds in 1875, dat "in een catalogus van een archief eene schets van het samenstel der vroegere besturen zichtbaar wezen kan en moet." De archivaris van Keulen Dr. Hansen schreef onlangs: "''Auch beim Kölner Archiv ist meines Erachtens der einzige Weg zur Begründung einer für alle Zukunft ausreichenden Ordnung die Befolgung eines Grundsatzes, der jetzt wohl in der Mehrzahl der grösseren Archive Deutschlands Annahme gefunden hat, die Anwendung eines formalen Eintheilungsprincips, die möglichst vollständige Wiederherstellung der Registraturen der alten Behörden''." En Clemente Lupi, archivaris te Pisa, herhaalde reeds in 1875 met instemming eene uitspraak van Leopoldo Galeotti, directeur van het archief van het Italiaansche kroondomein: "''Un archivo ben ordinato deve offrire nella distribuzione de' documenti la immagine esteriore della struttura organica dello stato, come it buon architetto fa indovinare nella facciata la destinazione e la struttura interna dell' edifizio''".
 
* Het is niet zonder voldoening, dat wij kunnen constateeren, dat het boven geschetste [[ordeningsstelsel|systeem van indeeling]], dat ons door de ervaring als het eenig juiste, het eenig mogelijke is aan de hand gedaan, geheel onafhankelijk van onze meening is aanbevolen door vakgenooten binnen en buiten de grenzen van ons vaderland, op wier oordeel wij prijs stellen. De Utrechtsche provinciale archivaris Dr. Vermeulen verklaarde reeds in 1875, dat "in een catalogus van een archief eene schets van het samenstel der vroegere besturen zichtbaar wezen kan en moet." De archivaris van Keulen Dr. Hansen schreef onlangs: "''Auch beim Kölner Archiv ist meines Erachtens der einzige Weg zur Begründung einer für alle Zukunft ausreichenden Ordnung die Befolgung eines Grundsatzes, der jetzt wohl in der Mehrzahl der grösseren Archive Deutschlands Annahme gefunden hat, die Anwendung eines formalen Eintheilungsprincips, die möglichst vollständige Wiederherstellung der Registraturen der alten Behörden''." En Clemente Lupi, archivaris te Pisa, herhaalde reeds in 1875 met instemming eene uitspraak van Leopoldo Galeotti, directeur van het archief van het Italiaansche kroondomein: "''Un archivo ben ordinato deve offrire nella distribuzione de' documenti la immagine esteriore della struttura organica dello stato, come it buon architetto fa indovinare nella facciata la destinazione e la struttura interna dell' edifizio''".
* Wanneer in het bovenstaande scherp tegenover elkander gesteld zijn de systematische indeeling volgens bestuurscolleges en die volgens [[onderwerp]]en, is daarmede niet bedoeld, dat deze laatste verdeeling ook voor [[afdelingen|onderafdeelingen]] absoluut is te verwerpen. Indien b.v. de ingekomene [[stuk]]ken bij eene commissie niet chronologisch ge[[lias]]seerd zijn en dus natuurlijk slechts fragmentarisch bewaard zijn gebleven, dan kan er niet het minste bezwaar tegen zijn, om de [[rubriek]], die deze stukken bevat, als zij omvangrijk is, onder te verdeelen in verschillende [[afdelingen|afdeelingen]] volgens den inhoud der stukken, indien die zich tot zulk eene verdeeling leent. Ook in onze [[archiefinventaris|inventaris]]sen zal men dus [[rubriek]]en kunnen vinden, b.v, getiteld ''Archief van den raad'', maar verdeeld b.v. aldus : 1° ''Resolutiën'', 2° ''Ingekomene stukken'', welke laatste rubriek dan weder onderverdeeld kan zijn als volgt: ''Finantiën'', ''Publieke werken'', ''Kerkelijke zaken'' enz.
+
* Wanneer in het bovenstaande scherp tegenover elkander gesteld zijn de systematische indeeling volgens bestuurscolleges en die volgens [[onderwerp]]en, is daarmede niet bedoeld, dat deze laatste verdeeling ook voor [[afdelingen|onderafdeelingen]] absoluut is te verwerpen. Indien b.v. de ingekomene [[stuk]]ken bij eene commissie niet chronologisch ge[[lias]]seerd zijn en dus natuurlijk slechts fragmentarisch bewaard zijn gebleven, dan kan er niet het minste bezwaar tegen zijn, om de [[rubriek]], die deze stukken bevat, als zij omvangrijk is, onder te verdeelen in verschillende [[afdelingen|afdeelingen]] volgens den inhoud der stukken, indien die zich tot zulk eene verdeeling leent. Ook in onze [[inventaris]]sen zal men dus [[rubriek]]en kunnen vinden, b.v, getiteld ''Archief van den raad'', maar verdeeld b.v. aldus : 1° ''Resolutiën'', 2° ''Ingekomene stukken'', welke laatste rubriek dan weder onderverdeeld kan zijn als volgt: ''Finantiën'', ''Publieke werken'', ''Kerkelijke zaken'' enz.
* Nog moet eene opmerking worden gemaakt. De [[oude orde|oude organisatie]] van het archief moet om de boven opgegevene redenen behouden blijven. Maar het is onnoodig en zelfs ongewenscht, om binnen deze grenzen ook de [[oude orde|oude ordening]] der stukken in alle details over te nemen. Onze oude [[archiefbeheerder]]s, die in hunne [[archiefinventaris|inventaris]]sen een ander doel nastreefden dan wij, leverden tot ver in de 18e eeuw werk, dat voor onze behoeften geheel onvoldoende is. Hunne hoogst oppervlakkige [[ordening]] der [[stuk]]ken mag dan ook niet alleen, maar moet bepaald veranderd worden.
+
* Nog moet eene opmerking worden gemaakt. De [[oude orde|oude organisatie]] van het archief moet om de boven opgegevene redenen behouden blijven. Maar het is onnoodig en zelfs ongewenscht, om binnen deze grenzen ook de [[oude orde|oude ordening]] der stukken in alle details over te nemen. Onze oude [[archiefbeheerder]]s, die in hunne [[inventaris]]sen een ander doel nastreefden dan wij, leverden tot ver in de 18e eeuw werk, dat voor onze behoeften geheel onvoldoende is. Hunne hoogst oppervlakkige [[ordening]] der [[stuk]]ken mag dan ook niet alleen, maar moet bepaald veranderd worden.
  
 
''Overgenomen uit''
 
''Overgenomen uit''
Regel 88: Regel 88:
  
 
==Voorbeeld==
 
==Voorbeeld==
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
[[Categorie:Basisbegrippen]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: