Verzoekschrift

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een verzoekschrift of rekest is een

Brief aan een persoon of organisatie met gezag bekleed, welke een verzoek bevat.

Toelichting

  • Een verzoekschrift binnen een beroepsprocedure is een bezwaarschrift.
  • Een verzoekschrift ondertekend door een groep personen met een politiek of maatschappelijk doel is een petitie. Een verouderd synoniem is smeekschrift.
  • Zie ook onder beschikking.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een verzoekschrift is een geschrift, opgemaakt in een bepaalde vorm, houdende een verzoek aan een persoon of instelling gezag bekleed.

Toelichting

  • Voor het indienen van verzoekschriften gebruikt men tegenwoordig vaak een formulier; bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bouwvergunning.
  • De beschikking aangetekend in de marge van het verzoekschrift (kantbeschikking), noemde men vroeger een appointement (zie toelichting onder beschikking).
  • Bijzondere vormen van verzoekschrift zijn adres en petitie.
  • Synoniem is rekest.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een request is een verzoekschrift, opgemaakt in een bepaalde vorm en gericht tot het openbaar gezag.

Toelichting

  • In het bijzonder worden hier bedoeld verzoekschriften, die aanvangen met: "Geeft met de meeste eerbied te kennen . . ." en eindigen met " 't welk doende enz.".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)

Het begrip request is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • Treft men b.v. in een archief, zooals dikwijls het geval is, tal van ingekomene requesten aan, dan is het wel wenschelijk die bijeen te voegen, maar het schijnt meer aanbeveling te verdienen ze systematisch dan wel chronologisch te ordenen. Vooreerst omdat een request zelden gedateerd is en eene streng chronologische rangschikking dus nagenoeg onmogelijk is. Maar bovendien om eene andere reden. Het was oudtijds de gewoonte de genomen beslissing gemakshalve op het request zelf aan te teekenen en het stuk zoo aan den requestrant terug te geven; alleen de belangrijkste dier beslissingen werden gewoonlijk zéér kort in de resolutiën aangeteekend. Het is dus duidelijk, dat de losse requesten, die men in een archief aantreft, in hoofdzaak alleen de onafgedane verzoeken bevatten.
  • Men vindt deze dus niet in de resolutiën vermeld en er is dan ook geene aanleiding, om ze in de orde dier resolutiën te rangschikken. De verdeeling der requesten in verschillende (chronologisch geordende) serieën volgens de behandelde onderwerpen, die voor den gebruiker gemakkelijker is, verdient derhalve in dit geval aanbeveling.

Overgenomen uit


Relaties

Externe verwijzingen

De reeks rekwestboeken met verzoekschriften aan de Antwerpse stadsmagistraat bleef bewaard voor de periode 1559-1797, zie beschrijving op de website.

Voorbeeld