Acquitten

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Acquitten zijn bijlagen bij een rekening.

Zie Rekening (I).

Toelichting

Bron


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Men mag aannemen, dat eene serie ingekomene stukken niet vroeger is begonnen, dan de serie resolutiën begon, eene serie acquitten, dan de serie rekeningen begon, waarbij zij behooren. Het is daarom gewenscht die stukken niet tot eene serie te vereenigen, maar hetzij elk stuk afzonderlijk te beschrijven, hetzij ze in bundels te vereenigen.

Toelichting

  • Het hier geponeerde behoeft eigenlijk geen bewijs. Ingekomene stukken zijn bijlagen tot de resolutiën, acquitten bijlagen tot de rekeningen; het is duidelijk, dat de serieën bijlagen niet kunnen beginnen voor de serieën registers, waarvan zij de bijlagen zijn. Men lette intusschen op den in de definitie gebezigden term "begon" (niet "begint"); want het is zeer wel mogelijk, dat de oudste rekeningen of resolutieboeken verloren zijn gegaan, terwijl de bijlagen bewaard zijn gebleven. Op dit oogenblik kan de serie bijlagen dan eerder beginnen dan de hoofdserie, maar in vroeger tijd is dan toch het omgekeerde het geval geweest.
  • Veel zeldzamer is het geval, dat er quittantiën voorhanden zijn uit een tijdvak, waarin geene rekeningen hebben bestaan. Vooral in den oudsten tijd hechtte men meer waarde aan de uitvoerige rekeningen dan aan de quittantiën; maar mocht het geval zich voordoen, dat eene enkele quittantie in den vorm van een charter anterieur is aan de serie rekeningen, dan behooren dezelfde beginselen te worden toegepast, die hierboven voor de ingekomene stukken zijn uiteengezet.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]

  • Het archief van de Rekenkamer van Zeeland, een instelling om de rekenplichtige functionarissen te controleren, heeft een omvang van ruim 800 meter. Deze financiële administratie is gevormd door de Ontvanger-Generaal en ingeleverd bij de Rekenkamer. De controle bestond uit de in principe jaarlijkse afhoring van de ingediende rekeningen. De heren van de rekenkamer, de rekenmeesters, verifieerden de geboekte inkomsten en uitgaven aan de hand van de eveneens ingeleverde acquitten, de bijlagen die de hoogte der ontvangen en uitgegeven sommen moesten bewijzen. Samen met de verschillende registers die werden bijgehouden, vormden de ingebrachte rekeningen een papieren geheugen voor het gewest. Het unieke in de Zeeuwse Rekenkamer is dat al deze bewijsstukken bewaard zijn gebleven, hierin is de meest unieke informatie te vinden.
  • Als voorbeeld zie de Gids Staten van Zeeland en Suriname, hierin is 10 meter financiële administratie betreffende de verovering en kolonisering van Suriname gedigitaliseerd en ontsloten. In deze gids zijn de rekeningen en acquitten, in hun context, toegankelijk gemaakt door foto's van iedere rekeningpost met alle bijbehorende acquitten (bewijsstukken) in één bundel samen te voegen. Deze manier van werken staat weliswaar dwars op enkele traditionele archivistische principes (o.m. het vereiste respect voor de oude orde), maar bevordert wel in hoge mate het inzicht van de onderzoeker in de context van de rekeningpost. De bijzondere situatie dat nagenoeg alle bewijsstukken bij de uitgaven bewaard gebleven zijn, maakt dat vele onvermoede details die normaliter in de bijlagen verscholen blijven hier direct gepresenteerd worden. Als voorbeeld in de bundel [1320-025] vinden we de ordonnantie tot betaling van het scheepsvolk van kapitein Abraham Crijnsens op het schip van oorlog genaamd Suriname. In de bijbehorende bonnetjes vinden we de rol van betaling met alle namen en functies van het scheepsvolk.