Archiefdepot

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een archiefdepot is een

Ruimte bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden.

Toelichting

  • De definitie impliceert op zichzelf niet het voldoen aan bouwkundige eisen.
  • Een archiefdepot dat zwaar beveiligd is tegen brand en inbraak heet wel een archiefkluis.
  • Een binnen het vakgebied onnauwkeurig synoniem is archief. Het gebruik ervan in deze zin wordt ontraden.

Bron

  • ANV, lemma 153.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Men onderscheide scherp tusschen een archief en een archiefdepôt. In een archiefdepôt kan men zes soorten van archieven vinden: 1° het archief van het college, waaraan het depôt behoort; 2° archieven van commissiën of ambtenaren, die aan dat college ondergeschikt zijn; 3° archieven van colleges en personen, wier rechten of functiën op dat college zijn overgegaan; 4° archieven van colleges en personen, op wie dat college toezicht moet houden, en wier archieven door het college in zijn depôt zijn geplaatst: 5° archieven, die in het depôt zijn geplaatst krachtens een bestuursmaatregel; 6° archieven, die in bruikleen ontvangen, geschonken of gekocht zijn.

Toelichting

  • Ter toelichting van deze paragraaf moge alleen dienen: 1° dat onder colleges en personen hier en elders ook zijn begrepen besturen van stichtingen, 2° dat met bestuursmaatregel worden bedoeld zoowel wetten en besluiten als speciale regeeringsvoorschriften (vgl. § 7).
  • Ter verduidelijking is het wellicht wenschelijk, om van elke der zes genoemde soorten een voorbeeld te geven. Stellen wij, dat het depôt behoort aan een gemeentebestuur, dan worden b.v. met no. 2 bedoeld de archieven van de finantiekamer en van den thesaurier, met no. 3 de kloosterarchieven en de buurtboeken, met no. 4 de archieven der godshuizen, waarvan de burgemeester superintendent is, met no. 5 het schepenarchief, door het rijk aan de gemeente in bewaring gegeven, met no. 6 archieven van kerken en hofjes.
  • Het is mogelijk, dat een der in een archiefdepôt gedeponeerde archieven zelf archiefdepôt geweest is, m.a.w. dat dit gedeponeerde archief, toen het nog zelfstandig was, bestond uit meer of minder zelfstandige archieven, of dat daarin andere archieven zijn gedeponeerd. Zoo is het b.v. met het in het rijksdepôt in Utrecht opgenomen archief van het Domkapittel, dat de archieven van verschillende kamers van beheer bevat en waarin o.a. de archieven van vele waterschappen zijn gedeponeerd. Zulk een archief is thans niet meer een archiefdepôt, maar er blijft toch natuurlijk een zeker verband bestaan tusschen de verschillende bestanddeelen daarvan. In hoeverre het geoorloofd is diergelijke archieven geheel te scheiden van het hoofdarchief, waarbij zij gedeponeerd zijn, bespreekt § 13.
  • De opgenoemde verschillende categorieën van archieven moeten zelfstandig worden geordend; over de beschrijving van sommigen daarvan in één inventaris vindt men hierachter regels (zie § 70).
  • In bijna elk archiefdepôt vindt men behalve de zes genoemde soorten van archieven nog partikuliere handschriften. Dit zijn evenwel geene archiefstukken, en ze zijn daarom niet onder de verschillende categorieën opgenoemd. In het algemeen is het gewenscht deze stukken uit het archief te verwijderen; zie daarover § 66.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF: Archief

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]