Bestemmingsbeginsel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Het bestemmingsbeginsel is het

Beginsel dat ieder archiefstuk deel uitmaakt van het archief waarin het bij ontvangst of opmaken is opgenomen.

Toelichting

 • Dit beginsel heeft betrekking op het individuele archiefstuk. Het archiefstuk kan alleen binnen de context van het archief waarin het is opgenomen, juist, volledig en overeenkomstig zijn oorspronkelijke functie worden geïnterpreteerd, en is daardoor bestemd om van dat bepaalde archief deel uit te maken.
 • De oudere definities van het bestemmingsbeginsel verbonden aan de definitie het voorschrift, dat afgedwaalde stukken moesten worden teruggebracht naar het archief waarin het naar zijn aard behoorde te berusten (reïntegratie, restauratie (I)).
 • Zie ook restauratie (II).

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Het bestemmingsbeginsel is het beginsel, dat ieder archiefstuk onderdeel behoort te worden en te blijven van het archief, waarvoor het naar zijn aard is bestemd en waarheen het in een voorkomend geval moet worden teruggebracht.

Toelichting

 • Dit beginsel bevat evenals het structuurbeginsel een uitwerking van het "respect des fonds", maar nu toegesneden op het individuele archiefstuk.
 • Het heeft in de eerste plaats betrekking op nog lopende archieven, in zoverre het vaststelt, dat elk archiefstuk vanaf het moment van zijn ontstaan naar een objectief bepaald criterium, nl. zijn aard, bestemd is om deel te gaan uitmaken van een bepaald archief.
 • Daarnaast is het ook van toepassing op reeds afgesloten archieven: afgedwaalde stukken behoren te worden teruggebracht naar het archief, waarvoor zij van begin af aan waren bestemd en daarbinnen op hun oorspronkelijke plaats te worden opgeborgen. De eis, dat zij wederom op hun oorspronkelijke plaats binnen het archief moeten worden ingevoegd, volgt direct uit het structuurbeginsel, dat herstel van het historisch bepaalde systeem van ordening binnen een archief voorschrijft.
 • De hierboven gegeven definitie van het bestemmingsbeginsel is een combinatie van de definities van "bestemmingsbeginsel" en "herkomstbeginsel"van de Nederlandse Archiefterminologie. De zeer nauwe samenhang tussen deze definities maakte een combinatie tot één gewenst.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Het bestemmingsbeginsel is het beginsel, dat ieder archiefstuk behoort te worden gebracht tot het archief, waarvoor het naar zijn aard is bestemd.

Toelichting

 • "De verschillende in een archiefdepôt opgenomen archieven moeten zorgvuldig worden gescheiden". Op deze wijze formuleert de Handleiding (§ 8), wat vanouds het "respect des fonds" heet.
 • Het bestemmingsbeginsel verlangt de toepassing van hetzelfde principe bij de plaatsing van het afzonderlijke stuk. Vgl. Handleiding § 21 : "Niet het onderwerp van een stuk, maar zijne bestemming moet beslissen over de plaats . . .". Uit de toelichting bij deze § blijkt, dat men bedoelt: de plaats in het archief, waarin het stuk naar zijn aard behoort.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Niet het onderwerp van een stuk, maar zijne bestemming moet beslissen over de plaats, die het in het in het archief moet innemen.

Toelichting

 • Deze regel is een noodzakelijk gevolg van het systeem, dat wij (zie § 16) voor de indeeling van een archief hebben gekozen. Zij, die een archief indeelen in zekere vakken, bepaald door het in elk stuk behandelde onderwerp, zullen natuurlijk alle stukken, die over hetzelfde onderwerp handelen (voor zoover dit mogelijk is) in eene afdeeling vereenigen. Daar het door ons gekozene systeem van indeeling (het herstel der oude organisatie van het archief) echter in hoofdzaak is gegrond op de oude inrichting van het bestuur der gemeenschap, moeten de stukken natuurlijk ook worden ingedeeld al naarmate zij zijn gericht aan een der bestuurstakken of, door een dier takken opgemaakt, bestemd zijn om in het archief daarvan te worden bewaard.
 • Vindt men derhalve twee brieven over dezelfde zaak, de eene gericht aan Gedeputeerde Staten, de andere aan de Finantiekamer, dan behooren die stukken niet bijeengevoegd, maar in de archieven van Gedeputeerde Staten en Finantiekamer te worden geplaatst. Zij zijn daar dan ook goed geplaatst en in het verband, waar zij behooren; immers beide brieven worden in de resolutiën van Gedeputeerde Staten en Finantiekamer vermeld en zijn tot recht verstand dier soms zeer korte aanteekeningen altijd nuttig, veelal onmisbaar, terwijl omgekeerd deze resolutiën den terugslag leveren op de behandeling der betrokkene zaak in den brief.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

RT: Structuurbeginsel

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]