Bundel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Het begrip bundel (I) hanteert men binnen de professie bedrijfsarchivaris en het beheer van bedrijfsarchieven voor archiefbestanddeel.

Zie Archiefbestanddeel.

Overgenomen uit


Een bundel (II) is een hoeveelheid documenten, door een latere bewerker bijeengevoegd.

Zie Omslag.

Toelichting

  • Het gebruik van de term bundel in deze betekenis heeft nooit ingang gevonden en geldt thans als verouderd.

Overgenomen uit


Een Bundel (III) is een als tijdelijk bedoelde zaaksgewijze of onderwerpsgewijze verzameling van minuten en bijlagen in een archief dat volgens het verbaalstelsel is geordend.

Zie Verbaal (II).

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 109.


Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)[bewerken]

Een bundel is een reeks bescheiden, die in één omslag of pak zijn samengevoegd, omdat zij een zelfde onderwerp betreffen.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 63.
  • Het gebruik van de term bundel is verouderd.

Overgenomen uit


Nederlandse archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een bundel is een reeks bescheiden, die in één omslag of pak zijn samengevoegd, omdat zij een zelfde onderwerp betreffen.

Toelichting

  • De Handleiding ziet in § 86 het onderscheid tussen dossier en bundel hierin, dat een dossier is gevormd, "terwijl het archief nog leefde", een bundel daarentegen "nadat het is afgestorven, door een lateren beheerder" en voegt hieraan toe, dat beide door een onderwerp zijn gekenmerkt. Deze onderscheiding van dossier en bundel is onbevredigend, omdat zij, op beeldspraak berustend, voor de begripsbepaling onbruikbaar is en bovendien van de onjuiste veronderstelling uitgaat, dat er een wezenlijk verschil tussen een "levend" en een "afgestorven" archief zou bestaan.
  • Door aan de termen bundel en dossier elk een eigen inhoud te geven, wordt de bruikbaarheid als vakterm verhoogd en een duidelijk onderscheid verkregen. Een bundel is dus een rubriek van zo geringe omvang, dat zij materieel als één omslag of één pak in het archief verschijnt.
  • In deze zin is de term van toepassing op hetgeen minder zuiver wel als onderwerps-, persoons- of objectdossier wordt betiteld.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Men onderscheide tusschen een dossier en een bundel stukken. Een dossier is gevormd, terwijl het archief nog leefde; een bundel is, nadat het is afgestorven, door een lateren beheerder gevormd.

Toelichting

  • De bovenstaande onderscheiding heeft weder hoofdzakelijk een praktisch doel. Als in een inventaris wordt gesproken van een dossier, dan worden daarmede uitsluitend bedoeld stukken, die zijn bijeengevoegd en tot een pak vereenigd, toen het archief nog leefde. Hierbij is het niet bepaald noodzakelijk, dat de stukken reeds zijn vereenigd, vóórdat of onmiddellijk nadat zij in het archief zijn gedeponeerd; de dossiers kunnen later zijn gevormd, zoo zij slechts zijn gevormd in den tijd, toen het bestuur of de ambtenaar, die het archief heeft gevormd, nog fungeerde en het archief nog onder zich had.
  • Bundels worden daarentegen gevormd door den archivaris, die bij de ordening van het archief volgens § 31 eenige stukken in een nummer bijeenvoegt en beschrijft. Een archivaris kan dus wel een bundel maken, niet een dossier. Hij kan alleen, zoo een dossier uit elkaar gevallen is, het herstellen.
  • Het is niet overbodig er hier nog eens uitdrukkelijk op te wijzen, dat niet alle in een archiefnummer vereenigde stukken bundels of dossiers vormen. Daarvoor is het noodig, dat de bijeengevoegde stukken op één onderwerp betrekking hebben. Stukken, die alleen zijn vereenigd om hun aard, b.v. omdat het alle ingekomene stukken of rekeningen van een bepaalden tak van dienst zijn, vormen bundels noch dossiers, maar liassen, omslagen of pakken.

Bron


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]