Grosse

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Het eerste afschrift dat van een oorspronkelijke akte gemaakt is voor de belanghebbenden. Het wordt grosse genoemd, omdat een dergelijk afschrift meestal met grotere letters geschreven werd, in tegenstelling tot een minuut, die kleiner geschreven werd.

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een grosse is een

Toelichting

 • De minuut berust in het archief van de bij de wet bevoegde functionaris, en aan deze wordt bij twijfel omtrent de authenticiteit van de grosse bij uitstek bewijskracht toegekend.
 • Middeleeuwse notariële akten hebben niet de vorm van een afschrift.
 • De grosse van een dagvaarding en een vonnis heeft als aanhef een aanduiding van de soevereine macht.
 • De grosse als uittreksel komt voor bij sommige notariële akten, zoals die van een boedelscheiding, markenverdeling of overdracht van onroerende zaken na een aankoop op een veiling.
 • Meestal gebruikt men voor de grosse de omschrijving notariële akte, vonnis of wat ook maar de bijzonder vorm is.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een grosse is:

Toelichting

 • Met de onder a. genoemde grosse wordt bedoeld het exemplaar van een akte, dat bestemd is om aan belanghebbende te worden afgegeven. Zulks in tegenstelling tot de minuut, die onder de betrokken ambtenaar (notaris) blijft. Zijn er meer belanghebbenden (partijen), dan worden op hetzelfde moment zoveel grossen uitgereikt als er nodig zijn.
 • Een notariële akte die niet als grosse naar een minuut wordt uitgegeven, maar rechtstreeks als origineel, noemt men een akte in brevet.
 • De grosse, genoemd onder b. heeft als aanhef de woorden "In naam des Konings" resp. "der Koningin". Voorzien van deze aanhef heeft het afschrift executoriale kracht. Men kan dan door overlegging van de grosse aan de wederpartij zelf door middel van een deurwaarder en desnoods met behulp van de sterke arm, maar zonder dat het nodig is de rechter in te schakelen, de daarin geformuleerde verplichting afdwingen.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een grosse is een expeditie van een akte.

Toelichting

 • Handleiding § 91: "Bij akten onderscheide men: a. het concept, b. de minuut, c. de grosse, d.i. de akte, die bestemd is om aan partijen te worden afgegeven".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij akten onderscheide men: a. het concept, b. de minuut, c. de grosse, d.i. de akte, die bestemd is om aan partijen te worden afgegeven.

Toelichting

 • De vastgestelde akte wordt de minuut genoemd. Daarna wordt het stuk in het net geschreven, en dit net-exemplaar (grosse) wordt uitgereikt aan dengene, voor wien de akte is bestemd. De minuut blijft dus berusten in het archief van het college of den ambtenaar, van wien de akte uitgaat, de grosse onder dengene, die de akte ontvangt.
 • In de middeleeuwen was de grosse van het meeste gewicht, omdat daaraan de bewijskracht werd toegekend. Thans is het anders: de grosse heeft alleen bewijskracht, als de minuut ontbreekt. Het spreekt van zelf, dat ook bij akten het concept dikwijls minuut werd zonder opnieuw te worden opgeschreven, en dat in de weinige gevallen, waarin het concept geheel werd afgekeurd, het in den regel is verloren gegaan.
 • Evenmin als bij resoluties kan men bij akten aan de onderteekening herkennen, of een stuk een concept of eene minuut is: ook minuutakten, behalve notariëele, werden in den regel niet onderteekend.
 • Dikwijls werd eene akte ook aan meer personen uitgereikt; er werden dan meer grossen van opgemaakt.

Overgenomen uit


Wet- en regelgeving[bewerken]

Wet op het notarisambt 1995[bewerken]

Een grosse is:

 • een in executoriale vorm uitgegeven afschrift of uittreksel van een notariële akte.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

BT: a. Expeditie, b. Afschrift

RT: Akte

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]