Inventarisnummer

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een inventarisnummeris een

Uniek nummer waaronder een archiefstuk of archiefbestanddeel in een toegang is opgenomen.

Commentaar

Bron

  • ANV, lemma 136.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een nummer is een archiefbestanddeel dat van een eigen kenteken is voorzien.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 3.
  • In een archiefinventaris wordt een nummer exclusief aan een archiefbestanddeel toegekend, in een dossierinventaris kan aan verschillende dossiers hetzelfde (code)nummer zijn gegeven.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een nummer is een archiefbestanddeel dat van een eigen kenteken is voorzien.

Toelichting

  • Een nummer kan dus uit meer dan een stuk bestaan, nl. indien een aantal stukken tot een omslag, pak of band is verenigd.
  • In tegenstelling tot wat de Handleiding § 42 hierover zegt, is de praktijk geworden, dat men ook in series de afzonderlijke delen, banden of omslagen een eigen nummer geeft.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Serieën moeten niet stuksgewijze, maar onder één nummer worden beschreven. Is de inrichting der serie in den loop der jaren gewijzigd, dan kan men verschillende onderafdeelingen vormen.

Toelichting

  • De bedoeling van dezen regel is te voorkomen, dat b.v. serieën van honderden rekeningen onder honderden nummers van den inventaris worden beschreven of serieën resolutiën onder zoovele nummers, als zij deelen tellen. Eene dergelijke stuksgewijze beschrijving veroorzaakt belangrijk ruimteverlies en is volkomen onnoodig daar de stuksgewijze beschrijving volstrekt niets er toe bijbrengt, om den gebruiker van den inventaris een duidelijker beeld te geven van hetgeen in het archief voorhanden is. Daarentegen heeft deze methode een zeer groot bezwaar; zij belemmert zeer het verkrijgen van een overzicht van den inventaris. Het is toch voor den gebruiker van den inventaris veel gemakkelijker, om met een oogopslag te zien, dat een serie rekeningen van 1630-1780 compleet is, dan om 151 nummers te moeten nazien, voordat hij hetzelfde doel kan bereiken.
  • Eéne overweging schijnt vóór de stuksgewijze beschrijving te pleiten. Het kan voor het behoud der orde in het archief van belang worden geacht, dat elk deel en elke lias een afzonderlijk nummer verkrijgen. Wenscht men dit doel te bereiken (hetgeen echter niet bepaald noodzakelijk schijnt), dan kan dit geschieden door de serie in ééne beschrijving te vereenigen, doch aan die beschrijving zoovele nummers te geven als er deelen voorhanden zijn. (B.v. nos. 11-161. Rekeningen van enz. 1630-1780).

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]