Klad

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een klad is een

Ontwerp van een document, bestemd voor uitwerking.

Toelichting

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een klad is een voorlopig ontwerp van een geschrift.

Toelichting

  • Een klad is gemaakt met de bedoeling om nader te worden uitgewerkt. Het geeft slechts de eerste redactie van een tekst en is nog voor allerlei verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen vatbaar.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een klad is het voorlopig ontwerp van een geschrift.

Toelichting

  • Handleiding § 89 onderscheidt het klad van het concept voor resoluties en notulen. Het klad is dan ter vergadering gemaakt, het concept, dat bestemd is om tot minuut te worden, wordt met behulp van het klad na de vergadering opgemaakt. Ook van andere typen van bescheiden kunnen kladden bestaan.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij resoluties en notulen onderscheide men :

  • a. het klad of memoriaal. Dit wordt tijdens de vergadering zelve opgemaakt;
  • b. het concept. Dit is het stuk, na de vergadering opgemaakt, maar niet goedgekeurd;
  • c. de minuut of lap. Dit is het stuk, gelijk het door de vergadering is vastgesteld;
  • d. het net. Dit is een afschrift der minuut, bestemd om onder het college, waarvan het de resoluties of notulen bevat, te blijven berusten;
  • e. afschriften.

Toelichting

  • In den regel doorloopen resoluties en notulen tot en met hare definitieve vaststelling drie phasen. Op de vergadering zelve wordt door den daarmede belasten ambtenaar eene korte aanteekening van het verhandelde gemaakt (klad of memoriaal); daarna worden door dien beambte de resoluties of notulen meer uitgewerkt neergeschreven (concept); eindelijk wordt dit stuk, al of niet gewijzigd, in de volgende vergadering vastgesteld (minuut of lap).
  • Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: memoriaal en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna minuut is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
  • Tusschen klad en memoriaal is geen onderscheid te maken, beide woorden worden in den zelfden zin gebezigd.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]