Ordening naar organisatie

Uit ArchiefWiki
(Doorverwezen vanaf Organisatiebeginsel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

De ordening volgens organisatie ontleent de hoofdindeling van het archief aan de (hiërarchische) organisatie van een instelling: ieder onderdeel van het archief komt overeen met een onderdeel van de organisatie van de instelling.

Toelichting

 • De afbakening tussen ordening naar organisatieonderdelen, functies of onderwerpen is niet altijd scherp, omdat deze drie aspecten elkaar tenminste gedeeltelijk overlappen.
 • Er zijn bijna altijd secundaire ordeningscriteria binnen een van deze drie aspecten ordening aanwezig, bijvoorbeeld serievorming.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 120.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Ordening naar organisatie is de methode om zowel bij de vorming als bij de herordening van een archief de afdelingen te ontlenen, hetzij aan de organisatie van de instelling die het archief vormt of heeft gevormd, hetzij aan de organisatie van de administratie van die instelling.

Toelichting

 • In tegenstelling tot het gestelde in de Nederlandse Archiefterminologie verdient het de voorkeur te spreken van methode van ordening naar organisatie en niet van "organisatiebeginsel".
 • De hierboven geformuleerde methode is gebaseerd op het verband, dat kan bestaan tussen de bestuurlijke inrichting van een instelling of de organisatorische opzet van haar administratie en de vorming van het archief.
 • Bij toepassing van deze methode vindt men in de structuur van het archief de opbouw van de bestuursinrichting van een instelling (bestuur of directie, ((hoofd)afdelingen, bureaus e.d.) of de indeling van haar administratieve apparaat als het ware weerspiegeld.
 • Omvat een archief seriebestanddelen, dan zullen deze zich doorgaans aan de methode van ordening naar organisatie onttrekken. Men bedenke echter, dat een archief zelden in zijn geheel naar één beginsel of methode is of kan worden geordend.
 • Het kan voorkomen dat reed bij de vorming van een archief de methode van ordening naar organisatie is toegepast. De historisch bepaalde eigen structuur is dan door deze methode bepaald.
 • In de gevallen, dat men bij inventarisatie deze methode nieuw invoert, komt men in strijd met het structuurbeginsel en/of het bestemmingsbeginsel. Bij een ordening naar organisatie kan men tegelijkertijd een ordening naar functies hebben.

Overgenomen uit

Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Het organisatiebeginsel is het beginsel, dat zowel bij de vorming als bij de herordening van een archief de afdelingen behoren te worden ontleend, hetzij aan de organisatie van het bestuur, dat het archief vormt of heeft gevormd, hetzij aan de organisatie van de administratie van dat bestuur.

Toelichting

 • Handleiding § 16: „Het systeem van indeeling moet worden gegrond op (de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met) de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is". Wat in deze § is, geformuleerd vóór de eerste komma, is hiervoor behandeld bij het structuurbeginsel.
 • Met de feiten in strijd is de stelling, dat altijd de oorspronkelijke organisatie van het archief, d.w.z. de historisch bepaalde structuur in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur. Wel kan men een grondregel maken van Handleiding § 16 door het hierboven tussen haakjes geplaatste deel weg te laten: "Het systeem van indeeling moet worden gegrond op de inrichting van het bestuur, waarvan het (archief) afkomstig is". Er ontstaat dan een verbijzondering van het "respect des fonds", dat oorspronkelijk alleen voor gehele archieven gold.
 • Het organisatiebeginsel heeft echter een wijdere strekking: ook de inrichting van de administratieve dienst kan de grondslag zijn voor de indeling van een archief. In beide gevallen ontstaat een afdelingenstelsel.
 • Als bindende grondregel voor de herordening van een reeds gevormd archief zal het organisatiebeginsel alleen dan niet in strijd komen met het structuurbeginsel en de daarvan afgeleide beginselen, indien de historisch bepaalde structuur van het archief "in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is", of met de indeling van de administratieve dienst van dat bestuur.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]