Overheidsorgaan

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving[bewerken]

Wet- en regelgeving[bewerken]

Archiefwet 1995[bewerken]

Een overheidsorgaan is

  • een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
  • een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

Toelichting

  • Overeenkomstig de Nota Archiefbeleid (bladzijden 11 en 12) is uitbreiding gegeven aan de werkingssfeer van de wet. Zij zal ook van toepassing zijn op privaatrechtelijke rechtspersonen met een publiekrechtelijke bevoegdheid krachtens wettelijke opdracht.
  • Privaatrechtelijke rechtspersonen met één of meer publiekrechtelijke bevoegdheden hebben zich een zodanige plaats verworven in ons staatsbestel, dat zij als een 'verlengstuk' van de overheid moeten worden beschouwd, zij het met een mate van autonomie.
  • Deze privaatrechtelijke rechtspersonen mogen naar huidig inzicht niet buiten de Archiefwet worden gehouden. Een niet gering deel van het overheidshandelen zou aan het oog van de burger en de historie worden onttrokken, als de Archiefwet zich zou blijven beperken tot zuiver publiekrechtelijke instellingen. Door de omschrijving van het begrip 'overheidsorgaan' zullen ook privaatrechtelijke rechtspersonen, waaraan bij of krachtens de wet één of meer publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend, onder het bereik van de wet vallen.
  • Hiermee wordt aangesloten bij het advies van de Archiefraad om de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet niet via delegatie maar in de wet zelf te regelen.
  • Daarvoor is een formulering gekozen die al in andere wetgeving een plaats heeft gekregen. Een gelijkluidende omschrijving komt o.a. voor in artikel 1 van de Wet Arob en artikel 1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, zij het dat daarop uitzonderingen worden gemaakt omdat beide betrekking hebben op een bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheid, te weten een besluit van een administratief orgaan c.q. het handelen van een bestuursorgaan.
  • Het bestanddeel 'met enig openbaar gezag' geeft aan, dat het moet gaan om een publiekrechtelijke bevoegdheid. Deze bevoegdheid dient voor de Archiefwet ruim te worden opgevat en slaat niet alleen op de burgerlijke taak, maar ook op de wetgevende, rechtsprekende, adviserende en controlerende taak.
  • Naast organen van publiekrechtelijke instellingen vallen ook organen van privaatrechtelijke rechtspersonen, waaraan bij of krachtens de wet één of meer publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend, onder werking van de wet. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de bedrijfsverenigingen, belast met de uitvoering van de sociale verzekeringen, de NV Nederlandsche Bank en de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]