Register

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een register is een

a. Staat waarin gegevens betreffende personen, organisaties of goederen zijn vastgelegd.

b. Archiefstuk waarin afschriften en uittreksels van andere documenten zijn opgenomen

Toelichting

 • Een register op kaarten: staten op karton, is een kaartsysteem.
 • Een register in digitale vorm is een gegevensbank of database.
 • Het register onder a. kan de gegevens in chronologische volgorde volgens een vast formulier bevatten, bijvoorbeeld de registers van de burgelijke stand; zie ook onder protocol. Een vorm van het register onder b. is het cartularium, opgemaakt door of vanwege de belanghebbende, van akten en andere door hem als juridisch of historisch bewijs beschouwde archiefstukken; een cartularium bezat op zichzelf geen bewijskracht; het gebruik van deze term is beperkt tot de periode voor ca 1600.
 • Het register onder b. kan een reeks ongestructureerde documenten bevatten, die toegankelijk zijn door middel van een zoeksysteem. Ook registers als het hypotheek- en het huwelijksgoederenregister vallen onder deze definitie.
 • De database als computerprogrammatuur valt niet onder deze definitie.
 • In Vlaanderen wordt het begrip deel ook aangeduid als register. Dit gebruik wordt ontraden.

Commentaar

 • Het gebruik van de term register voor inhoudsopgaven wordt ontraden, omdat het woord register in de archivistiek een andere betekenis heeft.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een register is een archiefbestanddeel waarin:

 • a. gegevens rechtstreeks zijn vastgelegd;
 • b. afschriften van bescheiden of gegevens uit bescheiden zijn opgenomen.

Toelichting

 • Een register komt bij oudere administraties voor in de vorm van een deel, in moderne administraties meestal ook in andere vormen, bijvoorbeeld een kaartsysteem.
 • Bij de betekenis onder a. is te denken aan een gegevensbestand dat steeds aangevuld wordt met nieuw binnenkomende gegevens.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een register is een deel, waarin bescheiden zijn afgeschreven of gegevens uit bescheiden zijn ingeschreven.

Toelichting

 • In overeenstemming met het moderne spraakgebruik is de term register niet langer beperkt tot delen, die uitsluitend volledige afschriften bevatten (Handleiding § 85). In moderne administraties worden met deze term allerlei typen van delen aangeduid, die slechts gegevens uit bescheiden bevatten. Het leek niet gewenst deze typen in de omschrijving te blijven uitsluiten.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Registers zijn deelen, waarin akten zijn geregistreerd d.w.z. zijn overgeschreven. Registers bevatten dus uitsluitend afschriften.

Toelichting

 • Er is geen grond om te onderscheiden tusschen registers, waarin uitgaande, en copiaalboeken, waarin ingekomene stukken zijn afgeschreven (welke onderscheiding Bresslau, Urkundenlehre I, blz. 92 aanneemt), deels omdat het woord "registreeren" daarvoor eene te algemeene beteekenis heeft, deels omdat uit de beschrijving in den inventaris voldoende blijkt, of het register ingekomene of uitgaande stukken bevat.
 • Er zij hier nog in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat in inventarissen het woord register altijd in de boven opgegevene beteekenis moet worden gebezigd. Om verwarring te voorkomen is het ongewenscht het woord register te gebruiken in den zin van inhoudsopgave. Men schrijve dus b.v. niet "Sententieboek, achterin: register der gecondemneerde personen", maar: "Register van sententiën, achterin: index der personen, tegen wie de sententiën gewezen zijn".
 • Zie voorts net-exemplaar, § 89.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]