Resolutie

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een resolutie is een besluit van overheidsorganen vóór 1798, en bij internationale organen.

Zie Besluit.

Toelichting

Commentaar

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Resolutiën zijn bescheiden, die de besluiten van een bestuursorgaan bevatten.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 25.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Resolutiën zijn bescheiden, die de besluiten van een bestuursorgaan bevatten.

Toelichting

  • Handleiding § 88: "Bij de stukken, die de handelingen van een bestuur behelzen, onderscheide men tusschen resoluties en notulen. In de eersten worden alleen de beslissingen van het college medegedeeld, in de tweeden ook de beraadslagingen".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij de stukken, die de handelingen van een bestuur behelzen, onderscheide men tusschen resoluties en notulen. In de eersten worden alleen de beslissingen van het college medegedeeld, in de tweeden ook de beraadslagingen.

Toelichting

  • De algemeene term, waaronder resoluties en notulen beiden begrepen zijn, is handelingen of akten. De laatste uitdrukking wordt voornamelijk door Latijn sprekende geleerden-colleges gebezigd. Een aktenboek bevat de handelingen van een kerkeraad, een classicaal bestuur, een academischen senaat.
  • De in de paragraaf gemaakte onderscheiding tusschen resoluties en notulen zal ieder treffen, die eene serie registers, welke handelingen van een college bevatten, heeft doorgezien. In den aanvang zijn de opteekeningen uiterst kort; zij behelzen dan niet anders dan de besluiten, waartoe de vergadering is gekomen; daarna worden zij meer volledig en ten slotte wordt bijkans alles wat in de vergadering gebeurt, ook al is er geene beslissing op genomen, opgeschreven. Het geheel verschillend karakter der oudste resoluties en der latere notulen springt duidelijk genoeg in het oog, maar het is niet altijd mogelijk de juiste grens tusschen beide te trekken.
  • In de bovenstaande paragraaf wordt de grens, waar de resoluties eindigen en de notulen beginnen, daar gesteld, waar begonnen is niet slechts de gevallene beslissingen maar ook de gehoudene beraadslagingen mede te deelen. Natuurlijk zal die grens niet altijd even zuiver te bepalen zijn; er is eene periode, waarin soms, niet altijd de beraadslagingen worden medegedeeld. In het algemeen kan men zeggen, dat de grens in 1795 valt. In de registers, die de handelingen der provinciale Staten en der stedelijke magistraten vóór 1795 behelzen, komen in den regel geene beraadslagingen voor. Wel worden de opinies der verschillende staatsleden afzonderlijk vermeld, maar eigenlijke beraadslagingen komen noch in de provinciale noch in de stedelijke aktenboeken voor. De tijdsomstandigheden brachten daarin verandering. De door volkskeuze tot regeering geroepenen stelden er prijs op, dat het door hen gezegde in de handelingen van hun college werd opgeteekend; zoo werd met de oude gewoonte gebroken, en de handelingen, die tot heden niets dan resoluties waren geweest, werden notulen.
  • De hier gegeven onderscheiding stemt met het spraakgebruik overeen. De handelingen der Staten-Generaal, der Staten van Holland etc. werden niet in notulenboeken maar in resolutieboeken opgeteekend, terwijl thans, nu het gebruik algemeen is om alle handelingen, ook de beraadslagingen, van een college op te teekenen, nimmer van resoluties altijd van notulen (of in het algemeen van handelingen) wordt gesproken. Met de daad is ook het woord veranderd.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]