Seriestelsel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een seriestelsel is een stelsel van ordening, waarbij men bescheiden rangschikt tot series.

Toelichting

  • Gelijkluidend aan NAT, lemma 71.

Overgenomen uit

Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een seriestelsel is een stelsel van ordening, waarbij men bescheiden rangschikt tot series.

Toelichting

  • Een seriestelsel berust op de toepassing van formele motieven (zie de toelichting bij serie).
  • Het zijn voornamelijk volgens seriestelsels ingerichte archieven, die de auteurs van de Handleiding in het tweede hoofdstuk voor ogen hadden; vgl. § 25: „De bij het ordenen van een archief allereerst herstelde serieën (resolutiën, brieven, protocollen, rekeningen, acquitten enz.) geven de hoofdlijnen aan, waarnaar de losse stukken in eene bepaalde orde moeten worden vereenigd" en § 28: „Bij de rangschikking der losse stukken neme men geene willekeurige hoofdafdeelingen aan, maar alleen zulke, die gegroepeerd kunnen worden om eene van ouds bestaande serie deelen of liassen". Het lijkt alsof de auteurs van de Handleiding in deze paragraaf het begrip serie ook uitstrekken tot materiële gelijkvormigheid, wat blijkens hun eigen toelichting niet de bedoeling is.
  • Het gebonden of geliasseerd zijn van de seriestukken is wel vaak een uiterlijk teken van het seriekarakter, het is niet een onmiskenbare karakteristiek; ook bundels en dossiers zijn wel gebonden en geliasseerd (zie toelichting bij omslag).

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

De bij het ordenen van een archief allereerst herstelde serieën (resolutiën, brieven, protocollen, rekeningen, acquitten enz.) geven de hoofdlijnen aan, waarnaar de losse stukken in eene bepaalde orde moeten worden vereenigd.

Toelichting

  • Deze regel is het natuurlijk complement van § 20; zijne juistheid springt dan ook na het daarover gezegde in het oog. Het zou natuurlijk, zooals boven werd toegegeven, mogelijk zijn, deze losse stukken anders (chronologisch of systematisch) samen te voegen als voor de serieën is aangenomen; maar het zou weinig doelmatig zijn, voor de verschillende deelen van één en hetzelfde archief twee systemen van ordening aan te nemen. En daar wij, zooals wij hebben gezien, voor de serieën aan ons systeem zijn gebonden, volgt uit deze gebondenheid ook de wenschelijkheid, om de losse stukken volgens hetzelfde systeem te ordenen. Eene andere overweging brengt ons bovendien tot dezelfde uitkomst: daar het onze bedoeling is de archieven volgens de oude bestuursorganisatie te reconstrueeren, behooren wij natuurlijk, op straffe van half werk te leveren, naast de resolutiën, sententiën en andere serieën ook de tot hetzelfde archief behoorende losse stukken te plaatsen.
  • Het is doelmatig, in dezelfde richting nog een stap verder te gaan. Indien b.v. de transporten en plechten (= hypotheekakten) in dezelfde registers bij elkaar geregistreerd zijn, dan is het wenschelijk ook de minuten dezer twee categorieën van stukken in ééne serie te vereenigen. Het is dan gemakkelijk eene minuut, als men ze ter vergelijking behoeft, terug te vinden door raadpleging van het register. Evenzoo schijnt ons, dat ter beantwoording der vraag, of men de ingekomene brieven chronologisch of systematisch moet rangschikken, moet worden nagegaan, of er brievenboeken aanwezig zijn, waarin de brieven zijn afgeschreven; is dit het geval, dan schijnt eene chronologische rangschikking de aangewezene.
  • De hier uiteengezette methode is het hoofdbeginsel voor de ordening der losse stukken, die door de overige regels slechts toegelicht of beperkt worden.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]