Terminologie voor familiearchieven

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Titelbeschrijving[bewerken]

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Terminologie voor familiearchieven - 1984

Het conglomeraat ontward : Aanwijzingen voor het inventariseren van familiearchieven / door J.A.A. Bervoets, J.A.M.Y. Bos-Rops, Th.J.N.M. Marcelis, H.Th.M. Roosenboom, G.M.W. Ruitenberg - In: Nederlands Archievenblad. - Jrg. 88 (1984), p. 193-223.


Inhoud[bewerken]

Instelling werkgroep 'inventarisatie van familie- en huisarchieven'

Op 21 september 1982 werd door de Rijksarchiefschool een studiedag georganiseerd over de inventarisatie van familie- en huisarchieven. Tijdens deze dag verzorgden drs. G. M. W. Ruitenberg (Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA)) en mr. P. Brood (Rijksarchief in Drenthe) de inleidingen.

Op voorstel van de directeur van de Rijksarchiefschool, drs. J. P. Sigmond, werd naar aanleiding van de tijdens de plenaire discussie naar voren gekomen knelpunten bij de inventarisatie van familie- en huisarchieven, een werkgroep 'familie- en huisarchieven' ingesteld. In deze werkgroep namen zitting drs. J. A. A. Bervoets (Algemeen Rijksarchief), drs. J. A. M. Y. Bos-Rops (Rijksarchief in Zuid-Holland), Th. J. N. M. Marcelis (Provinciale Inspectie der Archieven in Overijssel), drs. H. Th. M. Roosenboom (Rijksarchief in Noord-Brabant) en drs. G. M. W. Ruitenberg (CRPA).

Rapport van de werkgroep: 'Het conglomeraat ontward'

Naast indelingsmodellen voor familie- en huisarchieven, persoonsarchieven en voor combinaties van familie- en bedrijfsarchieven, heeft de werkgroep als aanvulling op het Lexicon van Nederlandse archieftermen een lijst opgesteld van termen, die met name van pas komen bij het inventariseren van familiearchieven. De werkgroep heeft zich daarbij beperkt tot termen van genealogische en heraldische aard en termen, voorkomend in nalatenschaps- en processtukken en egodocumenten.

In het nieuwe Lexicon van Nederlandse archieftermen heeft de redactiecommissie immers afgezien van het opnemen van termen uit diverse vakgebieden met het oog op het specifieke karakter daarvan. De commissie sluit hiermee echter toepassing van deze termen in een inventaris niet uit.

In het Lexicon wordt slechts geringe aandacht geschonken aan de definitie van egodocumenten. De werkgroep beschouwt dit enigermate als een omissie, aangezien hier geen sprake is van een specifiek vakgebied. Juist op dit terrein is de terminologie in archiefinventarissen ook weinig consistent. In deze aanvullende terminologie zijn daarom alle egodocumenten opgenomen, waarbij aangetekend dient te worden dat de werkgroep de vrijheid heeft genomen het begrip egodocument — persoonlijke getuigenis — iets ruimer te interpreteren dan gebruikelijk. Ook het album en liber amicorum worden onder deze noemer beschreven.

De samenstellers van het rapport hebben van diverse collega's op- en aanmerkingen gekregen over de inhoud van hun werkstuk. Vele daarvan zijn in deze eindversie verwerkt.


Betekenis[bewerken]

Als terminologie voor een deelgebied van archiefdomein heeft de terminologie slechts een beperkte invloed gehad. Dat blijkt uit het gering aantal verwijzingen in gepubliceerde archiefinventarissen van familie-, huis- en persoonsarchieven. Het bestaan van deze terminologie is bij archivarissen niet algemeen bekend, waardoor er bij beschrijvingen van archiefbestanddelen maar weinig gebruik van is gemaakt.


Verspreiding[bewerken]

De terminologie is als artikel gepubliceerd in het Nederlands Archievenblad, het orgaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland.