Transsumpt

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Transsumpt

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een bijzondere vorm van authentieke afschriften is het transsumpt, een door een notaris in de middeleeuwen vervaardigd authentiek afschrift van een akte.

Zie Afschrift.

Overgenomen uit

  • ANV - lemma 51.


Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)[bewerken]

Een transsumpt is een authentiek afschrift van een akte.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT, lemma 48.
  • Voor de vraag, of een afschrift authentiek mag worden genoemd, is de meer of mindere feilloosheid van geen betekenis. Van belang is alleen, of het afschrift voldoet aan de vormvereisten, die op het moment van uitgifte golden, en of het door de bevoegde persoon werd gegeven.
  • De term is verouderd.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een transsumpt is een authentiek afschrift van een akte.

Toelichting

  • De omschrijving is overgenomen uit de Handleiding, § 94. Daarbij is de term oorkonde vervangen door akte. Zie de toelichting bij akte.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Een transsumpt is een authentiek afschrift eener oorkonde.

Toelichting

  • Een transsumpt is eigenlijk niet anders dan een afschrift; in eene oorkonde van 25 Mei 1392 (Oorkb. v. Gron. en Drenthe no. 832) words uitdrukkelijk gesproken van transsumptum sive transscriptum. Copiare en transsumere zijn woorden, die in een adem worden genoemd. Bij voorkeur werd het woord gebezigd door de notarissen, die zich van het latijn bedienden, en daarom hebben wij gemeend de beteekenis van transsumpt te mogen beperken tot authentieke kopieën.
  • Het is mogelijk, dat een transsumpt is opgemaakt in den vorm eener notariëele akte, maar dat is niet noodig; ook een notariëel of ander authentiek afschrift, niet in den vorm van eene akte geredigeerd, is een transsumpt. Dit leert een brief van bisschop Frederik van Blankenheim d.d. 1400, die in het privilegeboek van Zwolle voorkomt. De bisschop last daar een stuk trouwelic uutscriven (natuurlijk door een notaris) en vervolgt dan: ende want wy dit transsumpt ende dese uytscrift myt vlite hebben doen besien, examinieren ende overlesen ende hebben ondervonden, dattet ganseliken myt allen synen tenoer ende in allen woerden overdraecht mytten voerszeyden principaell ende originaell brieve, so kennen, seggen ende ordelen wy, dat desen selven transsumpte geloven sall tot allen steden daer des te doen is, gelijc den principael brieve voerszeyt. In oirkonde enz. Deze oorkonde van den bisschop heet in den index uitdrukkelijk een vidimus. Men ziet: het gemaakte notariëele afschrift (transsumpt) wordt vidimus doordien de bisschop oorkondt, dat het gelijkluidend is met het origineel.
  • In hetzelfde register komt daarentegen een ander vidimus voor van 1402, waarbij eerst de notaris van een stuk een afschrift in den vorm eener notariëele akte neemt: iidem Conradus et Rodolphus (twee notarissen) predictas litteras copiarunt, transsumpserunt, publicarunt et in hanc publicam formam redegerunt; daarna wordt deze akte door de bezegeling der vidimeerenden bekrachtigd en zoodoende tot een vidimus gemaakt.
  • Het verschil tusschen beide gevallen is dus hierin gelegen, dat het eerste transsumpt van 1400 een notariëel afschrift was, het tweede van 1402 eene in publicam formam geredigeerde akte, behelzende het afschrift.
  • Men ziet dus, dat het doel van het opmaken van een transsumpt en van een vidimus verschillend is. Een transsumpt wordt alleen opgemaakt om het origineel als het ware te verdubbelen (vervielfältigen, zegt Bresslau, Handbuch 11, blz. 660), bij een vidimus is het altijd min of meer om de bevestiging van het oorspronkelijke stuk te doen.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

BT: Authentiek afschrift

RT: Vidimus

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]

Toelichting bij de afbeelding

De akte is duidelijk een afschrift, want gedrukt, met op de pliek (gevouwen rand onderaan), rechts naast de restanten van een zegel, een notarismerk.